ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
Program NameProducer NameDurationAge GroupSubjectYearRemarks
Rav (Nirogi Bal Varsha)12.11General2008-2009
Yogasan Bhag-145 to 7Shah.Shik.2008-2009
Yogasan Bhag-23.585 to 7Shah.Shik.2008-2009
Kudarati Sanshadhano Ane Vitaran (Jangalo Bhag-1)17.29 to 11Gen. Science2008-2009
Jal Sanshadhan Bhag-217.259 to 11Gen. Science2008-2009
Kudarati Sanshadhano Ane Vitaran Bhag-2 (Bahu Hetuk Yojana)9.49 to 11Gen. Science2008-2009
Naksho Bhag-110.399 to 11Gen. Science2008-2009
Naksho Bhag-210.59 to 11Gen. Science2008-2009
Ek Mulakat (Nanabhai Bhatt) Bhag-110.56TeacherGeneral2008-2009
Ek Mulakat (Nanabhai Bhatt) Bhag-2TeacherGeneral2008-2009
Gujarat Climate9.169 to 11Gen. Science2008-2009
Pur Virodhi Pravrutti8.29 to 11General2008-2009
Vaishvik Samsya Bhag-110.249 to 11Gen. Science2008-2009
Vaishvik Samsya Bhag-29 to 11Gen. Science2008-2009
Diamond Not for All10.145 to 7English2008-2009
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩