ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
Program NameProducer NameDurationAge GroupSubjectYearRemarks
Vruksha Vidhata Jeevan Data10.125 to 7General2008-2009
Chokkhai Ni Buccha Gandaki Ni Kitta12.065 to 7General2008-2009
Nag Pancham11.239 to 11Gujarati2008-2009
Bhanatar No Dayjo Dikri Ne Aapajo Bhag-110.19TeacherGeneral2008-2009
Bhanatar No Dayjo Dikri Ne Aapajo Bhag-29.53TeacherGeneral2008-2009
ParibhashikShabdo Bhag-16.059 to 11Maths2008-2009
Sikandar Ane Puru Bhag-19 to 11Hindi2008-2009
Sikandar Ane Puru Bhag-29 to 11Hindi2008-2009
Kho Kho 11.35 to 7Sha.Shi.2008-2009
Scout Guide Bhag-113.29 to 112008-2009
Scout Guide Bhag-211.459 to 112008-2009
Uttarayan Ek Parva11.15 to 7General2008-2009
Pravas Dham - Pavagadh11.1TeacherGeneral2008-2009
Pravas Dham - Pavagadh119 to 11General2008-2009
Mahadani Kama10.069 to 11Hindi2008-2009
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩