ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
છુકછુક ગાડી એ.વાય.શેઠ ૬’ ૦૦’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ચિલ્‍ડ્રન ટ્રાફીક પાર્ક એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૧૬" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ ટ્રાફિક પર્કમાં ટ્રાફિક નિયમોનું જીવંત નિદર્શન
છિંક કેમ આવે છે. એમ.એમ.ભારતી ર’ ૦૦" ૫-૮ આરોગ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર કેટલીક શરીરવિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓ માટે વૈજ્ઞાનિક કારણો
ચિત્ર સર્જન એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" કલા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી સિકંદરભાઇ સિંધી
ચિત્રકલા-ચિત્રવિભાગ એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" કલા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી પ્રવિણભાઇ પટેલ
ચોરસ અને લંબચોરસની પરીમિતી અને ક્ષેત્રફળ એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૦૦’’૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ચોરસ્‍ના ચમત્‍કાર એસ.આયંગર ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૧-ર૦૦ર પાઠયપુસ્‍તક આધારિત(ગણિતશાસ્ત્ર)
કલેપીંગ સોંગ એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૧૧" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
કોમ્‍પ્‍યુટર કઠીનબીંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી વંદનાબેન પંડયા
કોમ્‍પ્‍યુટર પરીચય એ.વાય.શેઠ ૮’ ર૦" ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૫-ર૦૦૬
કોમ્‍પ્‍યુટર પરીચય ૧ એમ.એમ.ભારતી ૬’ ર૫" ૫-૮ આઇ.ટી. ર૦૦૩-ર૦૦૪ કોમ્‍પ્‍યુટર જાગરૂકતા
કોમ્‍પ્‍યુટર પરીચય ર એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૧૫" ૫-૮ આઇ.ટી. ર૦૦૩-ર૦૦૪ કોમ્‍પ્‍યુટર જાગરૂકતા
કોમ્‍પ્‍યુટર પરીચય ૩ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૫૮" ૫-૮ આઇ.ટી. ર૦૦૩-ર૦૦૪ કોમ્‍પ્‍યુટર જાગરૂકતા
કોમ્‍પ્‍યુટર પ્રક્રિયા એ.વાય.શેઠ ૧ર’ ૦૦" ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
કોમ્‍પ્‍યુટર પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી શરદ કાંવાલા
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩