ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
કોમ્‍પ્‍યુટર શિક્ષણ (પેરેન્‍ટસ) એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૫ર" શિક્ષક આઇ.ટી. ર૦૦૩-ર૦૦૪ કોમ્‍પ્‍યુટર જાગરૂકતા
કોમ્‍પ્‍યુટર-સી.પી.યુ. એ.વાય.શેઠ ર’ ૧૫" ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
કોમ્‍પ્‍યુટરનો ઉપયોગ-ધ્‍યાનમાં રાખવાના મુદ્દા એ.વાય.શેઠ ૭’ ૧૦’’ ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
કોમ્‍પ્‍યુટર-આઉટપુટ સાધનો એ.વાય.શેઠ ૭’ ૧૫" ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ક્રિકેટ એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૩૭" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
દાડમ જેવા દાંત એમ.વી.પટેલ ૭’ ૦૫" ૫-૮ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
દાદીમાની વાતો (સ્‍વચ્‍છતા) એ.વાય.શેઠ ૮’ ૧૦" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
દાદુ અને રાજુ બી.આર.ભાટી ર૦’ ૩ર" ૯-૧૧ આરોગ્‍ય ર૦૦૦-ર૦૦૧
ડાંગી નૃત્‍ય એ.વાય.શેઠ ૯’ ૪૧" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
ડાંગી નૃત્‍ય એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૦૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
દશાંક
અપૂર્ણાંક
સરવાડા
બાદબાકી
એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
દશાંસ અપૂર્ણાક નો ઉપયોગ એ.એસ.દેસાઇ ૩’ ૩૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
દરીયાઇ જીવ શ્રૃષ્‍ટી એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રકૃત્તિ જાગરૂકતા કાર્યક્રમ
દશાંસ અપૂર્ણાક એ.એસ.દેસાઇ ર૬’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ધમીજ-પ્રવેશોત્‍સવ એમ.એમ.ભારતી ર૫’ રર" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શાળા ખુલવાના દિવસ અંગે પ્રગતિ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩