ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ધરતીના તપ કે.એલ.જોષી ૬’ ૪૯’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
ધરતીકાંપ બી.આર.ભાટી ૧૭’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૧-ર૦૦ર
ધરતીના આંસુ બી.આર.ભાટી ૧ર’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ધરતીનું ઘરેણુ કે.એલ.જોષી ૭’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રકૃત્તિ જાગરૂકતા કાર્યક્રમ
ઢીંગલી મજાની જે.એન.ભટ્ટ ર’ ૫૬" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ ગીત
ઢીંગલી એ.વાય.શેઠ ૫’ ૧૫" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ધ્‍વની કલુશ્‍યમ (સાઉન્‍ડ પોલ્‍યુશન) સાઇટ એપી ૯’ ર૫" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
દિ ગુણા (ટુ ટાઇમ્‍સ) સાઇટ ઓરીસ્‍સા ૧૯’ ૫૬" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
દિકરી દેવો ભવ કિરણ જોષી ૧૯’ ૫૭" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
દિકરી મારી ઢીંગલી જેવી કે.એલ.જોષી ૮’ ૧૦" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
દિન મહિમા ૧ એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જનરલ જાગરૂકતા
દિન મહિમા ર એ.એસ.દેસાઇ ૬’ ૩૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જનરલ જાગરૂકતા
દીપેન વિડીયો એ.વાય.શેઠ ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ ગ્રાહક અધિકાર અને જાગરૂકતા
દિશા-૧ એ.વાય.શેઠ ર૬’ ૫૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
દિશા-ર એ.વાય.શેઠ ર૫’ ૪૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩