ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
એક મુલાકાત વૃક્ષ પ્રેમીની એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક મુલાકાત -અન્‍ના કોચ એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૦૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત - ડાયરેકટર-જી.આઇ.ઇ.ટી. એમ.એમ.ભારતી ૧૮’ ૧૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ શ્રી સુમનભાઇ પટેલ
એક મુલાકાત- ર્ડા.ચંદ્રકાંત મહેતા એમ.એમ.ભારતી ર૬’ ૫૦’’ ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક મુલાકાત -દુલેરા સાહેબ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૪૫’’ ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક મુલાકાત - કૌમુદ્દીન લાખીયા એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ર૦’’ શિક્ષક કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
એક મુલાકાત -કેકા શાસ્‍ત્રી એમ.એમ.ભારતી ર૧’ ર૩’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક મુલાકાત-લીના સારાભાઇ એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૦ર" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એક મુલાકાત-મંજુલા માથુર એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૩૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
એકતાનો અવાજ બી.આર.ભાટી ૧૧’ ૩૯" ૯-૧૧ નૈતિક મૂલ્‍ય ૧૯૯૯-ર૦૦૦
એકલો કે.એલ.જોષી ૩’ ૫૮’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
એકવિસમી સદીનો રામો એમ.એચ.કાનાવત રર’ ૧૯" ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રસારણ માટે નહી
અંગ્રેજી લેબોરેટરી એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૩૫’’ શિક્ષક ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
અંગ્રેજી(વાણિજય) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
અંગ્રેજી (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૬’ ૪૫" ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩