ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ફીંગર પપેટ એ.વાય.શેઠ ૧૫’ ર૩’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ફોલ્‍ડીંગ સુર્ય કુકર એ.વાય.શેઠ ર’ ર૮" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ પર કાર્યક્રમ
ફુડ એન્‍ડ ડાયઝેશન એ.વાય.શેઠ ૧ર’ ૧૫’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
ફ્રી હેન્‍ડ આકારો એમ.એમ.ભારતી ર’ ૪૯’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગઘેડો અને વાઘ કે.એલ.જોષી ૩’ ૪૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગણિત કઠીનબિંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી સી.એમ.શાહ
ગણિત પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રીમતી અલકાબેન પટેલ
ગણિત શિક્ષણ પ્રચાર પ્રસાર એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪
ગપ્‍પ ઓઠે જ્ઞાન એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ૩૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯ નકશો
ગરગડી અને તેનો ઉપયોગ એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ર૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર પાઠયપુસ્‍તક આધારીત (વિજ્ઞાન)
ગરમ ગરમ લોહા ઠંડી ઠંડી લકડી સાઇટ યુપી ૧૩’ ર૫" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
ગદર્ભ કથા-૩ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ર૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૧-ર૦૦ર પાઠયપુસ્‍તક આધારી વાર્તા
ગદર્ભ કથા -બે ની ટકરાર એમ.એમ.ભારતી ૮’ ર૭" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
ગદર્ભ કથા -ગાવાનો શોખ એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૧૯" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
જી.સી.ઇ.આર.ટી.-એક અહેવાલ એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૪૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૧-ર૦૦ર શિક્ષક માટે સંદેશ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩