ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ઘડીયાની સંરચના એન.એમ.પટેલ ૧૭’ ૩૯’’ ૫-૮ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘડીયાની સમજુતી -૧ એ.વાય.શેઠ ૬’ ૧૯’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઘડીયાની સમજુતી -ર એ.વાય.શેઠ ૬’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ધનફળ એ.વાય.શેઠ ૮’ ૩૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારીત
ધનફળ એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘનરે બોલરે બી.આર.ભાટી ર’ ૩૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
ઘટ અને ઘટાંક - ૫ એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘટ અને ઘટાંક -૩ એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૦૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘટ અને ઘટાંક-૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૪૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘટ અને ઘટાંક-ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘટ અને ઘટાંક-૪ એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ર૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ઘોડાગાડી એ.વાય.શેઠ ૫’ ૩૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગિધ (Vulture) સાઇટ યુપી ૧૪ વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
ગ્‍લોવઝ પપેટ એ.વાય.શેઠ ૧૮’ ૪૩’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગોષ્‍ઠી (ભાગ - ૪)- જનક દવે બી.આર.ભાટી ર૧’ ૩૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩