ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ગોષ્‍ઠી-૧ ચંદ્રકાંત શેઠ બી.આર.ભાટી ર૧’ ૩૬’’ શિક્ષક ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગોષ્‍ઠી-ર મહિપત કવી બી.આર.ભાટી ૧૮’ ૧૮’’ શિક્ષક કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગોષ્‍ઠી-૩ વી.રામાનુજ બી.આર.ભાટી ર૧’ ૫૦’’ શિક્ષક કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગોવિંદ ગુણ ગાશુ કે.એલ.જોષી ૫’ ૧૫" શિક્ષક ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો પ્રગ્‍નેશ પાઠક ૧૦’ ૪૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૦-ર૦૦૧
ગુજરાતી લોક સાહિત્‍ય કે.એલ.જોષી ૫’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૧ એ.એસ.દેસાઇ ર૮’ ૦૦’’ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી મહેન્‍દ્ર પટેલ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-ર એ.એસ.દેસાઇ ર૮’૦૦’’ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી ઇન્‍દ્રવદન શાહ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૩ એ.એસ.દેસાઇ ર૮’૦૦’’ સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી નરસિંહ પટેલ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૪ એ.એસ.દેસાઇ ર૮’ ૦૦’’ સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી મંગળભાઇ પટેલ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૫ એમ.એમ.ભારતી ર૮’૦૦’’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી સી.એન.શાહ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૬ એમ.એમ.ભારતી ર૮ ’૦૦’’ ગુજરાતી ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રી જયંતિ પટેલ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૭ એમ.એમ.ભારતી ર૮’ ૦૦’’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રીમતી અલકાબેન પટેલ
દિશા નિર્દેશન કાર્યક્રમ ધોરણ ૧૦ માટે-૮ એમ.એમ.ભારતી ર૮’ ૦૦’’ અંગ્રેજી ર૦૦૩-ર૦૦૪ શ્રીમતી રેખાબેન દેસાઇ
ગુજરાત રાજય શ્રેષ્‍ઠ શિક્ષક સન્‍માન સમારંભ એમ.એમ.ભારતી ર૮’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ વર્ષ-૨૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩