ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ગુજરાત સંસ્‍કૃતિકુંજ પ્રતિષ્‍ઠાન એ.વાય.શેઠ ર૪’ ૦૦’’ ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને મોરારજી સંગ્રહાલય એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૧૯’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
ગુજરાતી નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ગુજરાતી લોકસાહિત્‍ય-દુહા કે.એલ.જોષી ૮’ ૫૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુજરાતી પ્રશ્નપત્ર કઠીનબીંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી મહેશભાઇ ચૌધરી
ગુજરાતી પ્રશ્નપત્ર કઠીનબીંદુએમ.એમ.ભારતી ૧ર" ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રીમતી જયોતિકાબેન પટેલ
ગુણાકાર એ.એસ.દેસાઇ ર૫’ ૦૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪
ગુનેગાર કોણ વી.જે.મોદી ૧૬’ ૧૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ર૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ-૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૧૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ-૩ એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૧૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ-૪ એ.એસ.દેસાઇ ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ-૬ એ.એસ.દેસાઇ ર૩’ ૫૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ -ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ર૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ગુરૂબ્રહ્મા સાઇટ એપી ર૫’ ૧૦" વિડીયો ઉત્‍સવ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩