ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામનિર્માતાનું નામસમગાળોઉંમર જુથવિષયવર્ષરીમાર્કસ
આપણા વૈજ્ઞાનિક-મેડમ મરકયુરી એમ.એચ.કાનાવત૧૦’ ૪૫’’૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણા વૈજ્ઞાનિક-જેમસ વોટએમ.એચ.કાનાવત૧૪’ ર૫’’૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી આસપાસ વૃક્ષ મજાના એ.એસ.દેસાઇ૭’ ૫૦"૫-૮વાતાવરણર૦૦ર-ર૦૦૩પ્રકૃતિ જાગરૂકતા
આપણી વનસ્‍પતી -ર૧એમ.એચ.કાનાવત૧૪’ ૦૮’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી વનસ્‍પતી-રરએમ.એચ.કાનાવત૧૧’ ૧૭’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી વનસ્‍પતી (ભાગ ૧૧)એમ.એચ.કાનાવત૯’ ૦૫"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧એમ.એચ.કાનાવત૧૪’ ૫૧’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૦એમ.એચ.કાનાવત૧૧’ ૦૮’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૩એમ.એચ.કાનાવત૧૫’ ર૫"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૪એમ.એચ.કાનાવત૧૬’ ૦૦"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૬એમ.એચ.કાનાવત૧૩’ ૫૦"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૭એમ.એચ.કાનાવત૧૩’ ૪ર"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી વનસ્‍પતી-રએમ.એચ.કાનાવત૧ર’ ૩ર’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૩એમ.એચ.કાનાવત૧૧’ ૧૪’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૪એમ.એચ.કાનાવત૧૫’ ૦૫’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩