ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
હોરે દાન માંગે કાનુડો જે.એન.ભટ્ટ ૧૦’ ર૪" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ ગીત
હુ વૈજ્ઞાનિક બનતી (ઉર્જા) દિક્ષીત સોની ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
ઇનપુટ સાધનો એ.વાય.શેઠ ૯’ ૦૦" ૯-૧૧ કોમ્‍પ્‍યુટર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઇન્‍ટરનેટની સમજ -૧ એમ.એચ.કાનાવત ૧૮’ ૦૦" ૯-૧૧(શિક્ષક) વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ પ્રસારણ માટે નહી
ઇન્‍ટરનેટની સમજ-ર એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૦૦" ૯-૧૧(શિક્ષક) વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ પ્રસારણ માટે નહી
ઇન્‍ટરનેટની સમજ-૪ એમ.એચ.કાનાવત ૧૩’ ૦૦" ૯-૧૧(શિક્ષક) વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ પ્રસારણ માટે નહી
ઇન્‍ટરનેટની સમજ -૩ એમ.એચ.કાનાવત ૧૩’ ર૭" ૯-૧૧(શિક્ષક) વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ પ્રસારણ માટે નહી
આઇ.પી.આર. સંસ્‍થા પરિચય એ.એસ.દેસાઇ ૪’ ૧૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૧-ર૦૦ર સૌર ઉર્જા અંગે સંસ્‍થાનામ કામનો પરિચય
જૈસે કો તેસા (જેવા સાથે તેવા) સાઇટ બિહાર વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
જળ એજ જીવન ૧ એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૩૪" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જળનું મહત્‍વ
જળ એજ જીવન ર એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ૪૭" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જળનું મહત્‍વ
જળ એજ જીવન ૩ એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૦૩" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ જળ સંયની ટેકનીક
જમીનમાં ભેજ હોય છે એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૩ર" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
જમીનમાં હવા હોય છે એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૩૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
જીમીનમાં સેન્‍દ્રીય પદાર્થ હોય છે એમ.એચ.કાનાવત ૬’ ૫૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩