ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
જમીનની નિતાર શક્તિ-ભેજ ધારણ શક્તિ એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૫૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
જનની કે.એલ.જોષી ૧ર’ ૩૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
જનની (કવિતા) બી.આર.ભાટી ૬’ ૧૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
જનેતાની તોલે કોઇના આવે કે.એલ.જોષી ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
જય જય ગરવી ગુજરાત કે.એલ.જોષી ૫’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રસારણ માટે નહી
જેવા સાથે તેવા એ.એસ.દેસાઇ ૮’ ૦ર" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ વાર્તા
ઝાંસીની રાણી એ.વાય.શેઠ ૬’ ૪૦" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
જજાબાલનું હાલરડુ બી.આર.ભાટી ૩’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
જીવ વિજ્ઞાન નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૯’ ૫૦" વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
જીવ વિજ્ઞાન (કાર્યક્રમ-ર) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
જીવન અંજલી થાજો એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૩૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
જો હોય તંદુરસ્‍ત તન.... રાજુ શુકલા ૧૩’ ૦૦" ૯-૧૧ આરોગ્‍ય ર૦૦૦-ર૦૦૧
જુલાડી કે.એલ.જોષી ૮’ ૧૩" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
કબડ્ડી એમ.એમ.ભારતી ૧૯’ ૪૩’’ શિક્ષક રમતગમત ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ કોચ શ્રી એસ.પ્રસાદ
કચ્‍છી બોલી અને ગુજરાતી ભાષા-ર કે.એલ.જોષી ર૭’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩