ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
કચ્‍છી બાલ વાર્તા -ર કે.એલ.જોષી ૯’ ૧૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
કચ્‍છી બાલ વાર્તા-૩ કે.એલ.જોષી ૧૦’ ર૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
કચ્‍છી બાલ વાર્તા-૪ કે.એલ.જોષી ૮’ ૩૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
કચ્‍છી બાલ વાર્તા-૫ કે.એલ.જોષી ૭’ ૫૦’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
કચ્‍છી બોલી અને ગુજરાતી ભાષા-૧ કે.એલ.જોષી ૧૫’ ૩૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
કાગળની કળા એમ.સી.રાઠોડ ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ કલા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
કાગળની કલાના કસબી એ.વાય.શેઠ ૧૬’ ૩૫" ૯-૧૧ કલા ર૦૦ર-ર૦૦૩
કલમ વાણી એ.વાય.શેઠ ૮’ ૩૫" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
કલાછી ઓળખ સાઇટ મહારાષ્‍ટ્ર ર૭’ ૧૬" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
કંકાલ તંત્ર-પાચન તંત્ર એ.વાય.શેઠ ૯’ ૦૭" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
કન્‍યા કેળવણી રથ એમ.એચ.કાનાવત ૩૧’ ૧૭" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ સ્‍ત્રી શિક્ષણ જાગરૂકતા
કન્‍યા કેળવણી રથ(ગુજરાત) એમ.એમ.ભારતી રર’૩૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ સ્‍ત્રી શિક્ષણ જાગરૂકતા
કારીગરનો મેળો રાજેશ ભટ્ટ ૯’ ૦૦" ૫-૮ કલા ર૦૦ર-ર૦૦૩ કારીગરોના કૌશ્લય
કર્મયોગી યોજના ૧૪ જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૦’ ૦૦" શિક્ષક ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ ર્ડા.રાજેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા
કર્મયોગી યોજના ૪ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રો.મંગળભાઇ પટેલ (હો.સ્‍પીકર ગુજરાત વિધાનસભા) ર્ડા.એ.પી.શાહ, ર્ડા.કે.એન.દેસાઇ શ્રી હિંગુ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩