ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
લંબ રેખાઓ-ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૩૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
લોભી ગવાલ-ધો-પ કે.એલ.જોષી ૮’ ર૫" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
લોક કલ્‍યાણ મેળો ડિસા બી.આર.ભાટી ૧૫’ ૦૦" જનરલ ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાળકોને ભણવા માટે સરકારી યોજનાઓ અને શિષ્‍યવૃત્તિ પ્રગતિ
લોક કલ્‍યાણ મેળો - જામનગર એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૩૪" - જનરલ ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાળકોને ભણવા માટે સરકારી યોજનાઓ અને શિષ્‍યવૃત્તિ પ્રગતિ
લોક કલ્‍યાણ મેળો -નડિઆદ એમ.એચ.કાનાવત ૧૫’ ર૫" - જનરલ ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાળકોને ભણવા માટે સરકારી યોજનાઓ અને શિષ્‍યવૃત્તિ પ્રગતિ
લોક કલ્‍યાણ મેળો -સાંતેજ એ.વાય.શેઠ ૧૩’ ૦૫" - જનરલ ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાળકોને ભણવા માટે સરકારી યોજનાઓ અને શિષ્‍યવૃત્તિ પ્રગતિ
લોકબોલી ડાંગી-૧ કે.એલ.જોષી ૧૦’ ૦૫’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
લોકબોલી ડાંગી -ર કે.એલ.જોષી ૧૧’ ૫૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
માના ગુણ કે.એલ.જોષી ૧૦’ ૩૫" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
મદારી કે.એલ.જોષી ૭’ ૦ર’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪
મધમાખી કેટલી અનોખી એમ.સી.રાઠોડ ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
મફતનું દવાખાનુ એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૪૦" ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦૩-ર૦૦૪ નાટક
મહાસાગર એ.વાય.શેઠ ૬’ ર૫’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
મહાવરો (સ્‍વાધ્‍યયન) કિરણ જોષી ૮’ ૦૪" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ મનોરંજન
મહિલા સૈનિક સ્‍કુલ (ખેરવા) એમ.એમ.ભારતી ૧૭’૩૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ લશ્કરી તાલીમ માટે મહિલા શાળા ખોલવી
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩