ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
મહિલા સાક્ષરતા વૃધ્‍ધિ દર બી.આર.ભાટી ૯’ ૩૩’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪
મોહરા પપેટ-૧(પ્રાણીઓ) એ.વાય.શેઠ ર૧’ ૪૩’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
મોહરા પપેટ-ર (પ્રાણીઓ) એ.વાય.શેઠ ૧ર’ ૩ર’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
મોહરા પપેટ-૩ (માણસો) એ.વાય.શેઠ ૧૪’ ૧૯’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
મૈત્રી અને યજ્ઞવલીકા એ.વાય.શેઠ ૧૪’ ૩૮’’ ૯-૧૧ ઈતિહાસ ર૦૦૪-ર૦૦૫
મમ દિનચર્યા (સંસ્‍કૃત) એ.વાય.શેઠ ૧૩’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
મમ માતા દેવતા એ.વાય.શેઠ ૫’ ર૧’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
મમતાનું મુલ્‍ય એમ.એચ.કાનાવત ૩૦’ ર૧" ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦૩-ર૦૦૪ નાટક
માણસા સતત સ્‍મર્ણિકા એમ.એચ.કાનાવત ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
માનસિક ક્ષતિ એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૦૦" શિક્ષક નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર શિક્ષક મંદબુદ્ધિના બાળકો માટે કાર્યક્રમ
માનવ સાધન એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૪૧" ૯-૧૧ નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર ગરિબ વિદ્યાર્થી માટે સંસ્‍થાકીય કામ
મંદીર તારૂ કે.એલ.જોષી ૭’ ૦૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
મંદીર તારૂ (ગીત) બી.આર.ભાટી ૪’ ૧૫’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
માને કેમ વિસરીએ કે.એલ.જોષી ૩’ ૩૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
માનો પ્રેમ અમાપ કે.એલ.જોષી ૧૧’ ર૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩