ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
મંથન-સંસ્‍થા પરિચય એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૦૦" શિક્ષક નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર અશકત છોકરીઓ માટે નિવાસી સંસ્‍થા
મશરૂમ કે.એલ.જોષી ૧૬’૪૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪
ગણિતશાસ્ત્ર-૧ (પ્રોગ.-ર) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૯’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ગણિતશાસ્ત્ર-૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ગણિતશાસ્ત્ર-ર(Pકલા૧) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૧૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
ગણિતશાસ્ત્રર(ભાગ ર) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
મેધાણી બી.આર.ભાટી ૬’ ૪૦’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
મેહુલીયો આવ્‍યો કે.એલ.જોષી ૪’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
મેહુલો એમ.એમ.ભારતી ૧૯’ ૪૫" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૭-૧૯૯૮ કવિતા
મેંદીલા હાથે મે તાલી દિધી બી.આર.ભાટી ૫’ ૩૦" ૫-૮ સંસ્કૃતિ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ગીત
મિના-૧ (મરધી ગણતા શિખીએ) એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૦-ર૦૦૧ ડબકરેલ
મિના -ર (વહેંચીને ખઇએ) એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૦-ર૦૦૧ ડબકરેલ
મિના-૩ (જીવન બચાવ્‍યુ) એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૫૫" ૯-૧૧ આરોગ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર ડબકરેલ
મિણબત્તી એ.વાય.શેઠ ૮’ ૪૯" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ડબકરેલ
મિના-છોકરાઓ જ આવશે એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૦૦" શિક્ષક નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ મહિલા સશકિત અંગે ’’યુનિસેફ’’ એ કરેલી પ્રગતિ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩