ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
નચિકેત વી.જી.મોદી ૭’ ૪૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
નફો-ખોટ એ.એસ.દેસાઇ ર૦’ ૩ર" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
નફો ખોટ -૧(સમજુતી) એ.એસ.દેસાઇ ૧૯’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
નફો ખોટ -ર (વૈવ્‍હારીક દાખલા) એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૪૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
નફો ખોટ -૩ (વેચાણ કિંમત સોધવી) એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૧૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
નાગ દમણ કે.એલ.જોષી ૧૪’ ૧ર" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક (કવિતા) આધારીત
નામાના મૂળતત્‍વો -ર નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૪૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
નામાના મૂળતત્‍વો -૧ નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૫" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
નમેલી સમ્‍સપતી એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
નસકોરા કેમ બોલે છે એમ.એમ.ભારતી ર’ ૦૦" ૫-૮ આરોગ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર કેટલીક શરીરશાસ્‍ત્ર વિષયક પ્રવૃત્તિઓ માટે વૈજ્ઞાનિક કારણો
નેચરલ પાર્કની મુલાકાત એ.વાય.શેઠ ૫’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
નવી શાસ્‍ત્રબદી નું સારૂ ગામ એ.વાય.શેઠ ૫’ ૩૩" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર સૂર્ય ઉજાના ઉપયોગ પર કાર્યક્રમ
વન ટુ થ્રી ગીત એમ.એમ.ભારતી ૦’ ૪૫" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઓરીગમી કાગળની કલા એમ.એમ.ભારતી ૧૬’ ૪૦’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઓરીગમી -૧ એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૪૯" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૭-૧૯૯૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩