ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
આપણી વનસ્‍પતી-૫એમ.એચ.કાનાવત૧ર’ ૧૫’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૬એમ.એચ.કાનાવત૧૩’ ૫૦’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૭એમ.એચ.કાનાવત૧ર’ ૪૫’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૮એમ.એચ.કાનાવત૧૪’ ૦૫’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૯એમ.એચ.કાનાવત૧ર’ ૦૫’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૫એમ.એચ.કાનાવત૧૩’ ર૫"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૯એમ.એચ.કાનાવત૧ર’ ૫૮"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણો ખંડ એશિયા એ.વાય.શેઠ૯’ ર૧’’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી વનસ્‍પતી(ભાગ ૧ર)એમ.એચ.કાનાવત૧૦’ ૪૫"’૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
આપણી વનસ્‍પતી-૧૮એમ.એચ.કાનાવત૧૫’ ૦૦"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આપણી વનસ્‍પતી-ર૦એમ.એચ.કાનાવત૧૫’ ર૦"૯-૧૧વાતાવરણર૦૦૫-ર૦૦૬
આસરે કિંમત-પૂર્ણાંક એ.એસ.દેસાઇર૯’ ૧૧"૯-૧૧ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૩-ર૦૦૪પાઠયપુસ્‍તક આધારીત
આસરે કિંમત-અપૂર્ણાક એ.એસ.દેસાઇ૧ર’ ૧૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૩-ર૦૦૪પાઠયપુસ્‍તક આધારીત
આવકાર મિઠો-દુલાકાગ કે.એલ.જોષી૧૭’ ૦૦"૯-૧૧ભાષાર૦૦૪-ર૦૦૫
આ આવ્‍યો વરસાદ-વર્ષાગીત કે.એલ.જોષી૫’ ૫૫"૫-૮વાતાવરણર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩