ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ઓરીગમી-ર એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૫૭" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૭-૧૯૯૮
પદ અને બહુપદી એ.એસ.દેસાઇ ૧૬’ ૦૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
પદાર્થના સ્‍વરૂપો એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ૫૬’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
પઢોરે પોપટ કે.એલ.જોષી ૫’ ૩૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
પહાડનું પુષ્‍પ-મેઘાણી બી.આર.ભાટી ર૩’ ર૫" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૬-૧૯૯૭
પહેલો નંબર મંજીનો જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૦’ ૫૩" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
પંડીત ચાલ્‍યા જાય છે જે.એન.ભટ્ટ ૩’ ૦ર" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ ગીત
પણી પાણી પાણી -૧ બી.આર.ભાટી ૧૦’ ૧૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પણી પાણી પાણી -ર બી.આર.ભાટી ૧૦’ ર૩’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પંખા છી નવાલાય સાઇટ મહારાષ્‍ટ્ર ૧૮’ ર૭" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
પંખી બોલી બોલીએ કે.એલ.જોષી ૭’ ર૭" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પંખીડા પહેચાન કે.એલ.જોષી ૪’ ૧૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પંખીની મહાસભા એમ.એચ.કાનાવત ૭’ ૪૭" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૧-ર૦૦ર પક્ષીઓ પર પ્રદુષણનો પ્રભાવ
પંખીની નવીનતા એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ડબિંગ
પપેટ બનાવીએ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૩૦’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩