ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પપેટ દ્વારા વાર્ત એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૧૫’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પારદર્શક અપારદર્શક એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૫૪’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
પરીક્ષા બી.આર.ભાટી ૧૫’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૮-૧૯૯૯
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૦ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી દિનેશચંદ્ર પટેલ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી ગીજુભાઇ બારડ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧ર જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી સવજીભાઇ પડયાદર
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૩ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી ભુપતભાઇ જોષી
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૪ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી ભુપતભાઇ જોષી
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૫ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રીમતી અરૂણાબેન દેસાઇ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૬ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ અંગ્રેજી- શ્રી મુકેશ પટેલ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૭ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રીમતી ચાંદ્રિકાબેન પટેલ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૮ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ ર્ડા.સંદિપ ધેટીયા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૧૯ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ અંગ્રેજી, શ્રીમતી ભાવનાબેન પરમાર કુ.નિરાલી રજની
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૦ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાયોલોજી, શ્રી બીપીનકુમાર નાયક
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી હર્ષદભાઇ વાઢેર
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩