ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ રર જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ ગુજરાતી- શ્રી શિરીશ મહેતા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૩ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રીમતી સુર્યા સુરતી
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૪ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી વિલાસ ભંડારી
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૫ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ ગુજરાતી- શ્રીમતી રક્ષા દેકતાવાલા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૬ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ અંગ્રેજી- શ્રી ઇન્‍દ્રવદન સોની
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૭ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી જયેશ શાહ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૮ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ભાષા ર૦૦ર-ર૦૦૩ સંસ્‍કૃત.- શ્રી દેવેસ મહેતા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ર૯ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ બાયોલોજી- શ્રીમતી સ્‍મીતાબેન વસોયા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૩૦ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ પરીક્ષામાટે ગાઇડલાઇન ર્ડા.પી.એન.દવે
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૩૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી હસમુખ હિંગુ, ર્ડા.વરેશ સિંહા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૪ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ માન.શિક્ષણમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલનો સંદેશો- ઇન્‍ટરવ્‍યુ યોગેશ, તેનાં માતાપિતા
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૮ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ કેમીસ્‍ટ્રી, શ્રી પરબતભાઇ પરીક્ષાઓ અંગે સૂચના
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ ૯ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ કેમીસ્‍ટ્રી, શ્રી પરબતભાઇ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ૧ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ જાહેરાત માન.શિક્ષણમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ (શુભેચ્‍છા) ર્ડા.સુરાણી
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામર જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ જાહેરાત, ઇન્‍ટરવ્‍યુ રવીશ, શ્રીમતી જયંતી રવિ(શુભચ્‍છા) ઇન્‍ટરવ્‍યુ કુ.વિદિશા
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩