ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ૩ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રીમતી જયંતિ રવી (સંદેશ) શ્રી દેવાંગ દેસાઇ, ઇન્‍ટરવ્‍યુ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ૫ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ૦૦" શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શ્રી પી.વી.ત્રિવેદી, ઇન્‍ટરવ્‍યુ, માસ્‍ટર કિશન શ્રી હસમુખ હીંગુ
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ૬ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ ગણિતશાસ્ત્ર, શ્રી યોગેન્‍દ્રસિંહ ધારીયા, પરિક્ષા અંગે સૂચના
પરીક્ષા લક્ષી પ્રોગ્રામ૭ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૩૦’ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ ગણિતશાસ્ત્ર, શ્રી યોગેન્‍દ્રસિંહ ધારીયા
પરીક્ષા:એક સંકલ્‍પ એમ.એચ.કાનાવત ૧૬’ ર૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં બાળકોએ બતાવેલી હિંમત
પરીક્ષા લીક્ષી માર્ગદર્શન - ૧ (ર્ડા.નવિન મોદી) એમ.એમ.ભારતી ર૦’ ૦૦’’ ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પરીક્ષા લક્ષી માર્ગદર્શન -ર (નવીન મોદી) એમ.એમ.ભારતી ૧ર’૦૦’ ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પારણા એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૭" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
પર્વતારોહણ ૧ એમ.એચ.કાનાવત ૧૫’ ૧૫" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ર એમ.એચ.કાનાવત ૧૫’ ર૩" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ૩ એમ.એચ.કાનાવત ૧૪’ ૧૭" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ૪ એમ.એચ.કાનાવત ૧૫’ રર" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ૫ એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૩૦" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ૬ એમ.એચ.કાનાવત ૯’ ૦૧" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પર્વતારોહણ ૭ એમ.એચ.કાનાવત ૭’ ર૦" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦ર-ર૦૦૩ એડવેન્‍ચર ઓફ ટ્રેકીંગ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩