ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પર્યાવરણ કે.એલ.જોષી ૧૩’ ૧૦’’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪
પર્યાવરણ નો જાદુગર બી.આર.ભાટી ૬’ ર૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
પર્યાવરણીય સ્‍વચ્‍છતા સંસ્‍થાન એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૧૬’’ શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પતંગોત્‍સવ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ર૩’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પેન્‍સીલની વાર્તા એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ર૮" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ Dubbing
પ્‍લાસ્‍ટીક વેસ્‍ટ ઓર બેસ્‍ટ એમ.એમ.ભારતી ૧૬’ ૦૦’’ શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પોપટ બી.એચ.પટેલ ૯’ ૦૫" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
પ્રદર્શનશસ્‍ત્ર સાધન સામગ્રી એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૧૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ મિલેટ્રી વ્રેપન એકઝીબીશન
પ્રદુષણ એ.વાય.શેઠ ૩’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
પ્રકાશ-૧ સચિન નારસના ૯’ ૦૦’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
પ્રકાશ -ર સચિન નારસના ૯’ ૫ર" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
પ્રકૃત્તિ શિક્ષણ શિબિર ૧ એમ.એચ.કાનાવત ૧ર’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રકૃત્તિ જાગરૂકતા
પ્રકૃત્તિ શિક્ષણ શિબિર ર એમ.એચ.કાનાવત ૧૬’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રકૃત્તિ જાગરૂકતા
પ્રાણી અને વનસ્‍પતી રાજુ શુકલા ૮’ ૪૯" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત (વિજ્ઞાન)
પ્રાથમિક શિક્ષણ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રારંભિક શિક્ષણમાં સિદ્ધિ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩