ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
પ્રતિભવંત વિદ્યાર્થી એ.વાય.શેઠ ૬’ ૧૫’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
પ્રવેશોત્સવ ઉજવાય કે.એલ.જોષી ૪’ ૩૮’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
પ્રયોગમાં જાદુ એ.વાય.શેઠ ૮’ ૦૦" ૫-૮ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર લોહચુંબક અંગે અનુભવ
પ્રેરક મદદનિશ પ્રેરક તાલીમ વર્ગ એ.વાય.શેઠ પુખ્‍ત શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પ્રેરણાના પુષ્‍પો-ચેસ ચેમ્‍પીયન ધ્‍યાની દવે એ.એસ.દેસાઇ ૮’ ૩૪’’ ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦૪-ર૦૦૫
પૂર્ણાક અને પ્રાકૃતિક સંખ્‍યાઓ એ.એસ.દેસાઇ ર૬’૩૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
પૂર્ણાક સંખયાના ગુણાકાર એ.એસ.દેસાઇ ર૩’૪૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
પૂર્ણાક સંખ્‍યા -૧ એ.એસ.દેસાઇ ર૦’ ૫૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
પૂર્ણાક સંખ્‍યાઓ -ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૦૦’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
પૂરૂષાર્થ ગૌરવ એવોર્ડ(સ્‍વીમીંગ) એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૦૦’’ ૫-૮ રમતગમત ર૦૦૫-ર૦૦૬ સુફીયા શેખ
પુસ્‍તકાલય એ.એસ.દેસાઇ ૮’ ૪૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પુસ્‍તકાલય અને વિદ્યાર્થી એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૩૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
પુસ્‍તકાલય પ્રવૃત્તિ- અંબુભાઇ પટેલ એમ.એમ.ભારતી ૧૬’૦૦" શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
રાજા ભોજ એ.વાય.શેઠ ૧૧’ ર૫" ૯-૧૧ સામાજિક અભ્‍યાસ ર૦૦૫-ર૦૦૬
રાજમાતા મિનલદેવી બી.આર.ભાટી ૧૦’ ૧૭" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩