ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
રાજુભૈયા એ.વાય.શેઠ ૬’ ૦૦’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
રાજય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રસાધન -ર એમ.એમ.ભારતી ર૪’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
રાજય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રસાધન -૩ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૧૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
રાજય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રસાધન -૧ એમ.એમ.ભારતી ૧૭’ રર" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
રાજય વિજ્ઞાન પ્રસાધન એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૫૪" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ર૦૦૩
રકતના ધટકો એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૩૯" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૦૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ (ઋતુઓ) એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૪૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૧૦-મારૂ કુટુંબ એમ.એમ.ભારતી ૬’ ર૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૧૧-હાસ હવે એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૫૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૧ર-આર્ટીકલ્‍સ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૮’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-ર નાઉન્‍સ એમ.એમ.ભારતી ૪’ર૬’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-ર૬ (સર્વનામ) એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-ર૭ (પિકચર રીડીંગ) એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૩૬’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએર૮ (ટેલીફોન સંપર્ક) એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૩૬’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩