ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૩ ધીસ એન્‍ડ ધોસ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૫૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૪ સ્‍વર એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૫ નાટક એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૫૭’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૬ પત્રો એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૫૯’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૭ ગીત એમ.એમ.ભારતી ર’ ૧૭’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૮ શિષ્‍ટાચાર એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૪૭’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૯ શરિરના ભાગો એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૧૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ- આપણા મદદગારો એમ.એમ.ભારતી ૬’ ર૧" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-ગીત એમ.એમ.ભારતી ૪’ ર૫" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-વિશેષણ એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૦૬" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૧ નામયોગી રામચંદ્ર કૃપાળુ એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૫૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૪૦’’ ૫-૮ કલાર૦૦૪-ર૦૦૫
રંગ બી.આર.ભાટી ૯’ ૩૪" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩
રંગ કૌશલ્‍ય એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૪૪’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬ એનિમેશન
રંગનો દરબાર એ.વાય.શેઠ ૫’ ર૫" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩