ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
રસ દર્શન હરિને ભજતા કે.એલ.જોષી ૧૧’ ૩૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રસ દર્શન- જીવન અંજલી થાજો કે.એલ.જોષી ૯’ ૫૭’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રશાયણ શાસ્‍ત્ર નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૯’ ૩૫" વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
રસ દર્શન- ડાલ રેડાલ કે.એલ.જોષી ૭’ ૪૮’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
રાષ્‍ટ્રીય મુદ્રા કે.એલ.જોષી ૧૧’ ર૯" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત રાષ્‍ટ્રીય મુદ્રા (નાગરિક) અંગે પ્રગતિ
રાષ્‍ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ એ.એસ.દેસાઇ ૮’ ૩૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર ઉર્જા અંગે કામ કરતી સંસ્‍થાનો પરિચય(પ્‍લાઝમા સંશોધન સંસ્‍થા)
રાષ્‍ટ્રીય વિજ્ઞાન મેળો એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૦૦" શિક્ષક વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
રાષ્‍ટ્રીય વિજ્ઞાન મેળો-ગુજરાતી એમ.એમ.ભારતી ૧૦" ૦૦" શિક્ષક વિજ્ઞાન ૧૯૯૯-ર૦૦૦
રેડક્રોસ-એક પરિચય એમ.એમ.ભારતી ૧૬’ ૩૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ રકતદાન પ્રવૃત્તિની જાગરૂકતા
રેખાખંડ (MAPAN DORAVO) એ.વાય.શેઠ ૯’ ૩૪’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
રેશમ કી કહાની સાઇટ બિહાર ૧૬’ ૧૦" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
રોજીંદા જીવનમાં ગણિત-૧ એ.વાય.શેઠ ૧૭’ ૫૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
રોજીંદા જીવનમાં ગણિત-ર- લંબાઇ એ.વાય.શેઠ ર૦’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
રોજીંદા જીવનમાં ગણિત -૩- વજન એ.વાય.શેઠ ૧૫’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
રોજીંદા જીવનમાં ગણિત -૪ ગુંજાસ એ.વાય.શેઠ ૧૫’ ર૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩