ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
રોજીંદા જીવનમાં વિજ્ઞાન-ર બી.આર.ભાટી ૯’ ર૮" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ સંદેશાવ્‍યવહારનાં સાધનો રોજબરોજના જીવનમાં મોબાઇલ ફોન, ફેકસ, પેજર, કોમ્‍પ્‍યુટર ઇન્‍ટરનેટનો ઉપયોગ
રોજીંદા જીવનમાં વિજ્ઞાન -૧ બી.આર.ભાટી ૯’ ૪૪" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ સંદેશાવ્‍યવહારનાં સાધનો રોજબરોજના જીવનમાં મોબાઇલ ફોન, ફેકસ, પેજર, કોમ્‍પ્‍યુટર ઇન્‍ટરનેટનો ઉપયોગ
રોલર સ્‍કેટીંગ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૪૯" ૯-૧૧ રમતગમત ૧૯૯૯-ર૦૦૦
રૂડીને રૂપાળી-અભિયાન ગીત કે.એલ.જોષી ૫’ ૦૬’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
રૂપીયો ચાલીયો બજારમાં બી.આર.ભાટી ૮’ ૧૫" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ૧૯૯૭-૧૯૯૮
ઋતુ વસંત એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ર૫" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
ઋતુઓ -૧ નિતીન દવે ૧૩’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૦-ર૦૦૧
ઋતુઓ -ર નિતીન દવે ૧૩’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૦-ર૦૦૧
સાચુ તિર્થ કે.એલ.જોષી ૧૦’ ૪૫" ૫-૮ નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત વાર્તા નું નૈતિક મૂલ્‍ય
સાદ કરે છે. ઉત્‍પલ મોદી ૯’ ૦૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧ કવિતા
સદગુણી બાળક એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૪૫’’ ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ નૈતિક મૂલ્‍ય પર કાર્યક્રમ
સાદુ વ્‍યાજ- ૧(વ્‍યાજ-મુદ્દલ) એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાદુ વ્‍યાજ -ર (સમયગાળો નકકી કરાવો) એ.એસ.દેસાઇ ૧૭’ ૪૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાદુ વ્‍યાજ -૩ (વ્‍યવહારીક દાખલા) એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ર૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સાગરમાં નાવ બી.આર.ભાટી ૧’ ૫૦" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૯-ર૦૦૦ ગીત
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩