ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સમજુ વહુ બી.આર.ભાટી ૧૦’ ૪૮" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧
સમાંતર રાખો -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમાંતર રાખો -ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમતળ અરીસો એમ.એચ.કાનાવત ૮’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર પાઠયપુસ્‍તક આધારિત (વિજ્ઞાન)
સમીકરણ-૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૩૬’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમીકરણ -ર (સમિકરણનો ઉકેલ) એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૦૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમિકરણ-૩ (કુટપ્રશ્ન અને તેનો ઉકેલ) એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
સમતોલ ખોરાક અને એ.વાય.શેઠ ૭’ ર૮" ૫-૮ આરોગ્‍ય ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સમુદ્ર રા દાના (સમુદ્રની ભેટ) સાઇટ ઓરીસ્‍સા ૧૯’ ૦૦" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
સંચાર એટલે ટી.આઇ.પટેલ ૮’ ૫૧" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૭-૧૯૯૮
સંદેશ- પ્રવેસોત્‍સવ એ.વાય.શેઠ ૫’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સંખ્‍યા જ્ઞાન (વાંચન અને લેખન) એ.એસ.દેસાઇ ર૩’ ૪૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
સંખ્‍યાના વિભાજય અવયવો એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
સંખ્‍યા(સંસ્‍કૃત) એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
સંસ્‍કૃત.(વિયન) નિયામક-જી.આઇ.ઇ.ટી. ર૮’ ૦૦" ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧ ૧રમા ધોરણ માટે
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩