ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સત્‍યમ શિવમ સુંદરમ બી.આર.ભાટી ૪’ ૦૩" ૯-૧૧ કલા ૧૯૯૮-૧૯૯૯ નૃત્‍ય
સત્‍યવ્રત બી.આર.ભાટી ૧૫’ ૫૭’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
સૌરમંડલ (અંગ્રેજી) એ.વાય.શેઠ ૭’ ર૫’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
વિજ્ઞાન પાર્ક બી.આર.ભાટી ૪’ ર૮" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧
શબ્‍દ કોષ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૦૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
શબ્‍દ રચના રાજેશ ભટ્ટ ૧ર’ ર૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૦-ર૦૦૧
શૈક્ષણિક સાધન નિર્માણ જી.આઇ.ઇ.ટી. ૧૧’ ૫૦" વિડીયો ઉત્‍સવ ૧૯૯૬
શૈક્ષણક પ્રસાધન એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૩-ર૦૦૪ પ્રદર્શન
શૈક્ષણિક વિચારો-ર્ડા.ગુણવંત શાહ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૪૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
સાક્ષરતાનો સંદેશો એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
શાળા ગીત એ.વાય.શેઠ ૯’ ૦૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
શાળા પ્રવેશોત્‍સવ અને કન્‍યા કેળવણી રથ ૨૦૦૪ બી.આર.ભાટી ૩૯’ ૪૮" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ ઉમરગામ જી.વલસાડ
શાળા પ્રવેશોત્‍સવ અને કન્‍યા કેળવણી રથ ર૦૦૫ બી.આર.ભાટી ૩૩’ ૪૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ તા.ઉમરપાડા, જી.સુરત
શાળાએ લીલાલેર છે. કે.એલ.જોષી ૧૧’ ૪૦’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪
શારિરીક શિક્ષણ કઠીનબીંદુ એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦" પી.ઇ. ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી શિવાભાઇ પઢીયા
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩