ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
શારિરીક શિક્ષણ પરીરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" પી.ઇ. ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રીમતી નર્મદાબેન સાવલીયા
શેઠ પુનમચંદ લોભીદાસ -૧ બી.આર.ભાટી ૮’ ૫ર" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૧-ર૦૦ર નૈતિક શિક્ષણ પર નાટક
શેઠ પુનમચંદ લોભીદાસ -ર બી.આર.ભાટી ૭’ ૧૩" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૧-ર૦૦ર નૈતિક શિક્ષણ પર નાટક
શિક્ષણ ની સિધ્‍ધીઓ એમ.એમ.ભારતી રર’ ૧૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ પ્રસારણ માટે નહી
શિલ્‍પ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શિલ્‍પકલા
શિલ્‍પકલાના સંત એ.વાય.શેઠ ૧૮’ ૦૫" ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦ર-ર૦૦૩ શિલ્‍પકલા
શિવાજીનું હાલરડુ-રસ દર્શન કે.એલ.જોષી ૭’ ર૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
શ્રેયસ ચિત્ર માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૧૦’’ ૯-૧૧ કલા ર૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ નૃત્‍યોત્‍સવ (કથ્‍થક-૧) એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૦૯’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ નૃત્‍યોત્‍સવ (કથ્‍થક-૩) એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૩૦’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ નૃત્‍યોત્‍સવ (કથ્‍થક -૪) એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૫૦’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ નૃત્‍યોત્‍સવ (કથ્‍થક -ર) એમ.એમ.ભારતી ૧૭’ ૦૦’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ નૃત્‍યોત્‍સવએમ.એમ.ભારતી ર૦’ ૦૦’’ ૫-૮ સંસ્કૃતિ ર૦૦૫-ર૦૦૬
શ્રેયસ વિજ્ઞાન મેળો એમ.એમ.ભારતી ૧૪’ ૧૮" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
શ્રેયસ વિજ્ઞાન મેળો-પ્રયોગ દર્શન એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૪૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬ પ્રસારણ એકવાર
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩