ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
શ્રેયશ ચિત્ર પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૪૦" ૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
શૂન્ય એન વિશિષ્‍ટ સંખ્યા એ.એસ.દેસાઇ ર૫’ ૪૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત
શૂન્‍ય માંથી સર્જન એમ.સી.રાઠોડ ૭’ ૦૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સિધ્‍ધિના સોપાન એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૧૦" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
સિધ્‍ધિના સોપાન (બેડમિન્‍ન-રોશ્‍ની પંચાલ) એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૩૯" ૯-૧૧ પી.ઇ. ર૦૦૪-ર૦૦૫
સિધ્‍ધિના સોપાન (યોગા-મેહુલ રાવલ) એમ.એમ.ભારતી ૩’ ર૮" ૯-૧૧ પી.ઇ. ર૦૦૪-ર૦૦૫
સિધ્‍ધિના સોપાન-ચેસ એમ.એમ.ભારતી ૪’ ર૯" ૯-૧૧ રમતગમત ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સિધ્‍ધિના સોપાન-સોફટ ટોયસ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૪૫" ૫-૮ કલા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સિધ્‍ધિના સોપાન -તારીખ એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૫૧" ૫-૮ કલા ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
સિધ્‍ધિ વરે છે કિરણ જોષી રર’ ૦૩" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સિધ્‍ધિના સોપાન (ઓમપ્રકાશ પંચાલ) એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૧૫’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સિધ્‍ધિના સોપાન (રશ્‍મિ હાડા) એમ.એમ.ભારતી ૭’ ૩૦’’ શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સિધ્‍ધિના સોપાન-અતાનુ ભટ્ટાચાર્ય એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સિધ્‍ધિના સોપાન-કરણ દવે એમ.એમ.ભારતી ૩’ ૫૦" ૫-૮ રમતગમત ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
સિધ્‍ધિના સોપાન યોગા (દિવ્‍યા પરમાર) એમ.એમ.ભારતી ૯-૧૧ પી.ઇ. ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩