ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સિધ્‍ધિના સોપાન-અલ્‍કાબેન મકવાણા એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૦૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સિધ્‍ધિના સોપાન-ચિત્રકામ એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૦૦" ૫-૮ કલા ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સિધ્‍ધિના સોપાન-ધડીયા(રમેશ પરમાર) એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
સિધ્‍ધિના સોપાન-કિન્‍નરી પરીખ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૪૬’’ ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦૪-ર૦૦૫
સિધ્‍ધિના સોપાન -મોડલીંગ (તારીકા ત્રિપાઠી) એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૩૦’’ ૫-૮ કલા ર૦૦૫-ર૦૦૬
સોફટ ટોય-સિધ્‍ધિના સોપાન એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૪૫" ૯-૧૧ કલા ર૦૦૧-ર૦૦ર નરમ રમકડા બનાવવાનો કાર્યક્રમ (achiever)
સોલીડ વેસ્‍ટ મેનેજમેન્‍ટ એમ.એમ.ભારતી ૯’ ૦૦" શિક્ષક વાતાવરણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
સોને મઢેલ મારી ધરતી માડી બી.આર.ભાટી ૫’ ૧૦" ૯-૧૧ પૂરક ૧૯૯૮-૧૯૯૯ ગરબો
સ્‍તંભ આલેખ એ.વાય.શેઠ ૮’ ૪૮" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ૧૯૯૯-ર૦૦૦
સ્‍ટેથોસ્‍કોપ એ.એસ.દેસાઇ ૭’ ૦૫" ૫-૮ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩
સ્‍થાન કિંમત એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ૧૯૯૯-ર૦૦૦ એક પ્રસારણ પછી ભૂસી સકાય છે.
સુભાષિતો કે.એલ.જોષી ૪’ ૦૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
સુનજો રે ભાઇ સાદ એમ.એચ.કાનાવત ૧૭’ ૦૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
સુરખાબ ની નજરે ગુજરાત એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ર૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ ભૂગોળ અને રાજયના ઉદ્યોગોની પ્રગતિ
સુર્ય નમષ્‍કાર જે.એન.ભટ્ટ ૧ર’ ૩૦" શિક્ષક આરોગ્‍ય ૧૯૯૭-૧૯૯૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩