ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સુવાહક આવાહક એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ર૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૦-ર૦૦૧ ડબીંગ
સ્‍વચ્‍છતા એ.વાય.શેઠ ૧૧’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
સ્‍વચ્‍છતા ત્‍યા પ્રભુતા સી.ડી.સી. સ્‍ટુડન્‍ટસ૩’ ૦૦" ૫-૮ નૈતિક મૂલ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ આરોગ્‍ય અને હાયજેનીક
સ્‍વામી વિવેકાનંદ એ.એસ.દેસાઇ ૧૩’ ૩૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ સ્‍વામી વિવેકાનંદના જીવનનું સંક્ષીપ્‍ત વર્ણન
સ્‍વાસ્‍થય માટે ખોરાક એ.વાય.શેઠ ૮’ ૧૦" ૫-૮ આરોગ્‍ય ર૦૦ર-ર૦૦૩ પોષણ દ્વારા આરોગ્‍ય
સ્‍વીમીંગ કે.એલ.જોષી ૧૪’ ૩૭" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦૪-ર૦૦૫
સમકાલીન સૌર ટયુબવેલ એ.વાય.શેઠ ૩’ ૩૫" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૧-ર૦૦ર સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ પર કાર્યક્રમ
તફાવત સમજો-રેખા, રેખાખંડ, કિરણ એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ટકા-૧(ટકાની સમજુતી) એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ર૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ટકા -ર (ટકાનો ઉપયોગ) એ.એસ.દેસાઇ ર૯’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ટકા-૩ (વ્‍યવહારૂ દાખલા) એ.એસ.દેસાઇ ર૩’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ટેન લીટલ -કવિતા એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૦૫" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ધીસ એન્‍ડ ધેટ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૩૦" ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
તોલમાપ એમ.એચ.કાનાવત ૭’ ૩૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ રોજબરોજના જીવનમાં વપરાતા વજન અને માપ
ટ્રાફીક નિયમન-પ્રદર્શન એ.એસ.દેસાઇ ૯’ ૪૭" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩ દરેક નાગરિકે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવું
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩