ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
અપૂર્ણાકના સરવાડા બાદબાકી એ.એસ.દેસાઇ ર૫’ ૪૮’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
ઔષધ વનસ્‍પતિ-૧ એમ.એમ.ભારતી ર’ ૫૮" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ તુલસી
ઔષધ વનસ્‍પતિ -ર એમ.એમ.ભારતી ર’ ૫૯" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ અરડુસી
ઔષધ વનસ્‍પતિ -૩ એમ.એમ.ભારતી ર’ ર૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ બોરસલી
ઔષધ વનસ્‍પતિ -૪ એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૪૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ લીમડો
ઔષધ વનસ્‍પતિ -૫ એમ.એમ.ભારતી ર’ ૫૩" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ સરગવો
ઔષધ વનસ્‍પતિ -૬ એમ.એમ.ભારતી ર’ ૧૯" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ વડ
અવિભાજય સંખ્‍યાઓ -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ર૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
અવિભાજય સંખ્‍યા -ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૧’ ૩૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૪-ર૦૦૫
અવિચારી કાર્યમ મા કુરૂ એ.વાય.શેઠ ૫’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બદલો બી.આર.ભાટી ૯’ ૩૩" ૯-૧૧ સંસ્કૃતિ ર૦૦ર-ર૦૦૩ કોમી એકતા અને સર્વધર્મ સંભવ
બાદબાકી એ.એસ.દેસાઇ ર૮’ ર૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૩-ર૦૦૪
બહુપદીના સરવાડા એ.એસ.દેસાઇ ૧૯’ ૪ર’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
બહુપદીની બાદબાકી એ.એસ.દેસાઇ ૧૮’ ૪૫’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
બહુપદીની કિંમત એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૫૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩