ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
વિજ્ઞાન મેળો-દાહોદ એ.વાય.શેઠ ૧ર’ ૫૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ વિજ્ઞાન મેળો
વિજ્ઞાન મેળો-પાનસર એ.વાય.શેઠ ૯’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ વિજ્ઞાન મેળો
વિજ્ઞાન પ્રયોગો-ર ધોરણ- ૭ એમ.એમ.ભારતી ૧૧’ ૩૬’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિજ્ઞાન પ્રયોગો -ધોરણ-૬ એમ.એમ.ભારતી ૧૦’ ૧૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિજ્ઞાનપતિ (પ્રયોગશાળાના સાધનો) એમ.એચ.કાનાવત ૧૧’ ર૦’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
વિજ્ઞાન પતિ -ર એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૫૬’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
વિજ્ઞાન પેતિ-૩ એમ.એચ.કાનાવત ૧૪’ ૧૮’’ ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૫-ર૦૦૬
વિજ્ઞાન પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ એમ.એમ.ભારતી ૧૭’ ૦૦" વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫ શ્રી મહેન્‍દ્રભાઇ આચાર્ય
વિજ્ઞાન-જાદુ એમ.એમ.ભારતી ૧૩’ ૦૦" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦ર-ર૦૦૩ જાદુ અંગે વૈજ્ઞાનિક વિભાવના
વિજળીની બચત એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૩ર" ૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિષેશણની સમજ કે.એલ.જોષી ૧૦’ ૩ર" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
વિશ્વ મહિલા દિન ની ઉજવણી એ.એસ.દેસાઇ ૪૩’ ૩૦" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
જી.આઇ.ઇ.ટી.ની મુલાકાત -શિક્ષણ મંત્રી એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૩૮" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
વિટામીન જીંદાબાદ જે.એન.ભટ્ટ ૧૭’ ૫૭" શિક્ષક વિજ્ઞાન ૧૯૯૮-૧૯૯૯
વૃક્ષ એજ સાચી સંપત્તિ એમ.એચ.કાનાવત ૧૦’ ૦૭" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦ર-ર૦૦૩
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩