ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
ક્ષ ગીત એ.વાય.શેઠ ૯’ ૧૦" ૫-૮ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર(હેત મહેતા) એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૦૦’’ ૫-૮ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર-અનોલી શાહ એ.વાય.શેઠ ૭’ ર૪’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર - દિપાલી સાલવી એ.વાય.શેઠ ૭’ ૩૫’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર - જયદિપ ચૌહાણ એ.વાય.શેઠ ૪’ ર૫’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર- જીતેન્‍દ્ર સોલંકી એ.વાય.શેઠ ૫’ ૪૫’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬ પ્રસારણ માટે નહી
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર- જોયા શેખ એ.વાય.શેઠ ૧૦’ ૪૦’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર- રૂબીના પોલારા એ.વાય.શેઠ ૫’ ૧૮’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર- ઉત્‍પલ બારોટ એ.વાય.શેઠ ૫’ ૪૬’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યકિતત્‍વ ઘડતર- ઝલક ગજજર એ.વાય.શેઠ ૬’ ૧૮’’ ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વ્‍યવસાયી માર્ગદર્શન -૧ એ.વાય.શેઠ ૧૩’ ૦૫" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૫-ર૦૦૬
વેલકમ-એનીમેશન એમ.એમ.ભારતી ૪’ ૧૮" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
યોગાસનો એમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૦૭" શિક્ષક આરોગ્‍ય ર૦૦૧-ર૦૦ર
યોગાસનો -૧ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૦૦’’ ૫-૮ શારીરિક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
યોગાસનો-ર એ.એસ.દેસાઇ ૧૫’ ૦૦’’ ૫-૮ શારીરિક શિક્ષણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩