ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
આપણા વૈજ્ઞાનિક વરાહમિહીર ૧૩’૦૦"૯-૧૧વિજ્ઞાન ૩ર૩
ભારતના વિર ક્રાંતિકારીઓ -ર૧૦’ર૪"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
ન્‍યનય તંત્ર (અદાલતો) -૧૧૧’૦૦" ૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩રર
ન્‍યનય તંત્ર (અદાલતો)-ર૯’૦૬"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩રર
સ્‍થાનિક સ્‍વરાજની સંસ્‍થાઓ -૧૧ર’૦૯"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩રર
સ્‍થાનિક સ્‍વરાજની સંસ્‍થાઓ -ર૧૩’૧૬"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩રર
કૃષ્‍ણગીત ૪’૪૪"૫-૮ભાષા૩૩૦
ક્રિષ્‍ન-સુદામા-૧૧૩’૦૦"૫-૮ભાષા૩૩૦
ક્રિષ્‍ન-સુદામા-ર૧૫’૧૭"૯-૧૧ભાષા૩૩૦
રાષ્‍ટ્ર પ્રતિકો -૧
(આપણો દેશ ભારત)
૪’૦૦" ૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
રાષ્‍ટ્રીય મુદ્દા ૪’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
રાષ્‍ટ્રીય પક્ષી પ્રાણી અને પશુ ૩’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
રાષ્‍ટ્રીય પ્રતિકો-ર
(રાષ્‍ટ્રીય ધ્‍વજના)
૪’૦૫"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
રાષ્‍ટ્રીય ગીત(જનગનમન) ૫’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
વંદેમાત્રમ ૩’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ ૩ર૭
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩