ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
શિયાળની સમજણ ૬’૦૦"૫-૮નૈતિક મૂલ્‍ય૩ર૮
આપણો ઉદ્યોગ ૭’૧૬"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસર૪૦
ભારતની ખનિજ સંપત્તિ ૧૦’૦૫"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસર૪૦
ગ્રાહક સુરક્ષા-૧૧૪’૧૫"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૩૦
ગ્રાહક સુરક્ષા-ર૧ર’૦૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૩૦
નફાખોટની સમજ-૧૮’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર ૩૩૩
નફાખોટની સમજ -ર૯’૩૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર ૩૩૩
નફાખોટની સમજ-૩૧૦’૫૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર ૩૩૩
મારી શાળા ૪’૩૦"૫-૮ભાષા૩ર૦
હું કુસુમ ૧૬’૫૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૩૭
કૌશલ્‍ય વિકાસ અભિગમ ૧૩’૧૮"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૩૭
વ્‍યકિતત્‍વ વિકાસ અભિગમ ૧૬’૫૫"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૩૭
ઉડયન વિહાર ૧૯’૦૦"૯-૧૧૩૪ર
રૂધીર જુથ ૧૮’૩૫"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૦૫
જલ સ્‍વરૂપો -૧૯’૧૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩