ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
ભાગાકાર -૩(ધોરણ ૪)૧૯’૦૦"૫-૮ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૪૯
પૃથ્‍વી પરના આવરણો ૮’૦૬"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
સાક્ષર દિપ ર૦૦૬ (QUCKIE)૧’૦૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪
માનવ જિનોમ (JINOM) પરિયોજના-૧ ૧૪’૦૬"વિજ્ઞાન૩૪૭
માનવ જિનોમ (JINOM) પરિયોજના -ર૧૫’૦૦"વિજ્ઞાન૩૪૭
બાયો-ઇન્‍ફોર્મેટીકસ-૧૧ર’૧૦"વિજ્ઞાન૩૪૭
બાયો-ઇન્‍ફોર્મેટીકસ-ર૧૧’૩૫"વિજ્ઞાન૩૪૭
નેનો ટેકનોલોજી-૧૧૧’૪૦"વિજ્ઞાન૩૪૭
નેનો ટેકનોલોજી -ર૭’૦૦"વિજ્ઞાન૩૪૭
એક મુલાકાત ર્ડા.રમેશ ભટ્ટ ૧ર’૩૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪૮
એક મુલાકાત ર્ડા.મંજુલાબેન આચાર્ય ૧૦’૧૫"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪૮
એક મુલાકાત શ્રી ચિમનભાઇ કાપડીયા ૧ર’૦ર’’શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪૮
એક મુલાકાત શ્રી સુરજ રામાવત ૧૧’૧૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪૮
માનન્‍ય શિક્ષણ મંત્રીનો સંદેશ ૪’૩૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪
માનન્‍ય મુખ્‍ય મંત્રીનો સંદેશ(એસ.એ.કે.) ૪’૩૦"શિક્ષકશિક્ષણ ૩૪
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩