ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
બાળ અભિનય ગીત એકડા બગડાની આ વાતો એ.વાય.શેઠ ૬’ ૪૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
બાળ મજુરી એ.વાય.શેઠ ૫’ ૪૭" ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦
બાળ મેધાણી બી.આર.ભાટી ૧૮’ ૫૫" ૫-૮ ભાષા ૧૯૯૭-૧૯૯૮
બાળ પ્રતિભા-માસુમ રાવલ એમ.એમ.ભારતી ૬’ ૩૦" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
બાળ પ્રતિભા-રીયા પઠાણ એમ.એમ.ભારતી ૫’ ૪૫" ૯-૧૧ વાતાવરણ ર૦૦૪-ર૦૦૫
બાળ સાહિત્‍યકાર દાદુભાઇ રબારી કે.એલ.જોષી ૧૫’ ૩૬" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ સાહિત્‍યકાર હરીશ નાયક કે.એલ.જોષી ૧૪’ ર૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ સાહિત્‍યકાર નટવર પટેલ કે.એલ.જોષી ૧૬’ ૧૩’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ સાહિત્‍યકાર શ્રધ્‍ધાબેન ત્રિવેદી કે.એલ.જોષી ૧૧’ ૫૪" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ સાહિત્‍યકાર યસવંત મહેતા કે.એલ.જોષી ૧૮’ ૧૫’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ સાહિત્‍યકાર જોરાવરસિંહ જાદવ કે.એલ.જોષી ૧૮’ રર" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
બાળ શિવાજી બી.આર.ભાટી ૧૧’ ર૯" ૯-૧૧ ભાષા ૧૯૯૭-૧૯૯૮
બાળ મિત્ર વર્ગ જે.એન.ભટ્ટ ૧૮’ ૧૭" ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૮-૧૯૯૯
બાળરોગો થતા તેની ઘરગથ્‍થુ સારવાર જે.એન.ભટ્ટ ર૧’ ૦૪" ૯-૧૧ આરોગ્‍ય ૧૯૯૬-૧૯૯૭
બાલુડા આવજો રે-પ્રવેશોત્‍સવ કે.એલ.જોષી ૪’ ૩૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩