ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
એશિયા સ્‍થાન -ર૭’૩૭"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
ભારતનું લોક જીવન ૮’૧૦"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
ભારતની ખેત પેદાશો -૧૯’૧૬"૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩ર૯
જીસને સુરજ ચાંદ બનાયા ૪’૫૩"૯-૧૧ભાષા ૩૫૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ-૩૩૧ર’૦૦"૫-૮ભાષા ૩૩૮
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૪૮’૩૫"૫-૮ભાષા ૩૩૮
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૫(આર.વાય.એચ.) ૧૭’૦૦"૫-૮ભાષા ૩૩૮
ચાલો ચિત્રકલા સમજીએ ૧૧’૩૦"૫-૮કલા૩૩૮
ચિત્રકલાના તત્વો ૧૦’૩૭"૫-૮કલા૩૩૮
ચોરસની પરિમિતિ ૧૦’૧૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૭
લંબચોરસની પરિમિતિ ૯’૩૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૭
ત્રિકોણની પરિમિતિ ૭’૪૫"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૭
લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ૮’૧૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૭
ચોરસનું ક્ષેત્રફળ ૭’૫૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૭
એક મુલાકાત જસુ શિલ્‍પી ૧ર’ર૦"૯-૧૧કલાર૯૬
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩