ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
પ્રાથમિક ચિત્રકલાની પરિક ૭’૪૭"૯-૧૧કલા૩૬૫
માધ્‍યમિક ચિત્રકલા-મધ્‍યવર્તિ ૮’ર૩"૯-૧૧કલા૩૬૫
ચિત્રકલા હરિફાઇની માહિતી ૪’૩૦"૯-૧૧કલા૩૬૫
રંગનું ગીત ૪’૧૩’’૫-૮કલા૩૬૫
જલીયાવાલા બાગ ૯’ર૫’’૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૫૬
ભારતની ખેત પેદાશો -ર૭’૦૦’’૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૫૬
ભારતના માર્ગો અને સંદેશ વ્‍યવહાર ૮’૫૩’’૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૫૬
ભારતના માર્ગો અને સંદેશ વ્‍યવહાર૭’ર૪’’૯-૧૧સામાજિક અભ્‍યાસ૩૫૬
ગુજરાતી વ્‍યાકરણ (રૂઢિપ્રયોગો) ૧૩’૧૯’’૯-૧૧ભાષા૩૫૫
ગુજરાતી વ્‍યાકરણ-કહેવતો ૧૩’૧૮’’૯-૧૧ભાષા૩૫૫
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૬ (એ.એસ.) ૫’૦૬’’૫-૮ભાષા૩૬૫
વનસ્‍પતિ જગત ૮’૪૦’’૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫૧
તલની રમત ૧ર’૧૦’’૫-૮વાતાવરણ ૩૫૧
ગુજરાતી વ્‍યાકરણ(ધાતુ) ૧ર’૩૦’’૯-૧૧ભાષા૩૫૫
ગ્રામ પંચાયતનો વેશ ૮’૦૦’’૯-૧૧એસ.એસ.૩૫૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩