ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
જીલ્‍લા પંચાયતનો વેશ ૭’૧૦"૯-૧૧એસ.એસ.૩૫૫
સમય-૩ (કેલેન્‍ડર) ૧૦’૩૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર ૩૬૯
છેલ્‍લો કટોરો(ઝવેરચંદ મેધાણી) ૧૧’૩૪"૯-૧૧ભાષા૩૭૦
કોઇનો લાડકવાયો ૧૭’૫૭"૯-૧૧ભાષા૩૭૦
ઉપકારી એનો આત્‍મા-દુલાભાય કાગ ૧૩’૧૦"૯-૧૧ભાષા૩૭૦
પ્રભુ પુછસે-દુલાભાય કાગ ૧૩’૦૦’’૯-૧૧ભાષા૩૭૦
કરો રમકડા કુચ કદમ-મકરન ૫’૫૫’’૫-૮ભાષા૩૭૦
સિંહની પરોણાગત (કાવ્‍યગાન) રમણલાલ ૩’૫૭’’૫-૮ભાષા૩૭૦
૩૪મું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૧ સુરત ૧૦’૦૦’’૯-૧૧વિજ્ઞાન ૩૭ર
૩૪મું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -ર સુરત૧૦’૦૦’’૯-૧૧વિજ્ઞાન ૩૭ર
૩૪ મું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૩ સુરત૯’૦૦’’૯-૧૧વિજ્ઞાન ૩૭ર
નર્તનમ કુંજનમ ૮’૦૦’’૯-૧૧ભાષા૩૭ર
શિવસ્‍ય પરિવાર ૮’ર૦’’૯-૧૧ભાષા૩૭ર
એક મુલાકાત-નિલમ પાંડે ૧૮’૧૦’’શિક્ષકકલા૩૬૭
ગોવિંદ ગુણ ગાસુ ૬’૩ર’’૯-૧૧કલા૩૬૭
ધરતીના તપ ૬’૧૧"૯-૧૧કલા૩૬૭
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩