ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય કેસેટ ક્ર્મ
MERA GANV૩’૦ર"૯-૧૧કલા૩૬૭
સંગીત વિદ્યા પરિચય ૧ર’ર૬"૯-૧૧કલા૩૬૭
સંગીત તાલ પરિચય ૫’૪૧"૯-૧૧ભાષા૩૬૭
સમય-૪(ભારતીય પધ્‍ધતિના કાળે) ૧ર’૦૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૬૯
નવરાત્રી પર્વ ૧૮’૧૫"૯-૧૧સંસ્કૃતિ૩૭૧
આરોગ્‍ય વર્ધક વનસ્‍પતિ ૧૦’૩૫"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૭ર
વોલ્‍ટામીટરની ઓળખ અને સમજ ૧૦’૪૪"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫ર
પાણી સુધ્‍ધ અસુધ્‍ધ ૯’૧૮"૯-૧૧વિજ્ઞાન૩૫ર
આપણા હકકો ૮’૦ર"૯-૧૧એસ.એસ.૩૫૬
આપણી ફરજો ૯’રર"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૫૬
સંખ્‍યા ગણન-૧૧૩’૧૫"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૬૯
સંખ્‍યા ગણન -ર૧૪’૦૫’’૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૬૯
સરવાળા ૧૩’૧૫"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૬૯
સરવાળાની રમત ૭’૩૦’’૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૬૯
બાદબાકી ૧૫’૪૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩૦૧
મિશ્ર દાખલા ૧૦’૪૦"૯-૧૧ગણિતશાસ્‍ત્ર૩ર૫
બાલારાજાની સવારે (શ્રેયસ વસંત) ૧૫’ર૭"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
બાલ કૃષ્‍ણ લીલા(શ્રેયસ) ૬’૪૭"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
કથ્‍થક-૧૭’રર"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
કથ્‍થક-ર૭’૦૬"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
કથ્‍થક--૩૫’ર૭"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
હોળી નૃત્‍ય ૫’૪૪"૫-૮સંસ્કૃતિ૩૬૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩