ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સુના સમંદરની પાળે વી.જી.મોદી૧૩-૪૬૯-૧૧ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
ફાગણીયો લહેરાયો વી.જી.મોદી૦૮-૦૦૯-૧૧ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
મોર બની તોફાનીગનત કરે વી.જી.મોદી૧૪-૫૦૯-૧૧ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
ઋતુ ચક્ર એ.વાય.શેઠ૭-૪૫૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
મહિલા જાગૃત્તિ એ.વાય.શેઠ૭-૦૦શિક્ષકશારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
સુભાષિત-૧કે.એલ.જોષી૧૭-૧૪૯-૧૧શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
સુભાષિત -રકે.એલ.જોષી૧૧-૪૦૯-૧૧શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
સુભાષિત -૩કે.એલ.જોષી૧૪-૩૩૯-૧૧શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
આદિવાસી ગીત (ગુજરાત વિદ્યાપીઠ) એમ.એમ.ભારતીર૦-ર૫૯-૧૧ વાતાવરણર૦૦૭-ર૦૦૮
આદિવાસી કલાઓ એમ.એમ.ભારતી૪-૪૦૯-૧૧ વાતાવરણર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩