ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
શૈક્ષણિક મુલાકાત (દિપ્‍તી-રાજુ) એમ.એમ.ભારતીર૦-૫ર૯-૧૧શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
શૈક્ષણિક મુલાકાત(દિપ્‍તી-રાજુ) એમ.એમ.ભારતી૧૧-૪૪૯-૧૧શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
વૃક્ષ આપણા ઉપકારકો મહેશ કાનાવત૯-૦૦૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
સ્‍ક્રીપ્‍ટ ગ્રીટીંગ વર્કશોપ(જુનાગઢ) મહેશ કાનાવત૯-૪૪શિક્ષકશિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
આકાશ દર્શન એ.વાય.શેઠ૧૧-૦૯૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
જો જો છેતરાતા નહી એ.વાય.શેઠ૪-૦ર૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
કસરત અને તેના ફગેલા મહેશ કાનાવત૮-૫૦૯-૧૧શારીરિક શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
ઊષ્‍માવહન મહેશ કાનાવત૧ર-ર૫૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
સ્‍વસહાગ જુઠ (નિરંતર શિક્ષણ) જે.પી.મીસ્‍ત્રીર૦-ર૬૯-૧૧શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
નાગરીક ધર્મ એ.વાય.શેઠ૧૦-૪ર૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩