ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સ્‍તંભ આલેખ શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ૧ર-૩૦૯-૧૧ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
યહા-વહા કે.એલ.જોષી૦૫-૦૩૯-૧૧હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
ગુજરાત લોકજીવન એ.વાય.શેઠ૧૭-૦૦૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
ચાલો જાણીએ રાષ્‍ટ્રીય ભાવના એ.વાય.શેઠ૮-૦૦૯-૧૧જનરલ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
લોકસભા રાજય સભા (રચના કાર્યો) એ.વાય.શેઠ૧૫-૧૫૯-૧૧ જનરલ વિજ્ઞાન ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન એમ.એમ.ભારતી૪-૫૫૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શનએમ.એમ.ભારતી૪-૫૧૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શનએમ.એમ.ભારતી૩-૧૮૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શનએમ.એમ.ભારતી૩-ર૬૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શનએમ.એમ.ભારતી૪-૪૬૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩