ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
જરા મુસકરીયા કે.એલ.જોષી૪-૦૦૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
સુક્ષમદર્શક યાત્રા મહેશ કાનાવત૫-૦૦૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
સ્‍તંભ આલેખ-ર શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ૧૧-૦૦૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ૧૬-૪૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
ટેનગ્રામ ભાગ -૧શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ૧૪-ર૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
ટેનગ્રામ ભાગ -રશ્રીમતીએ.એસ.દેસાઇ૧૩-ર૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
આજ છે આવતીકાલ એન.એમ.પટેલ૧૩-ર૦૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
પ્રાણી જગત મહેશ કાનાવત૮-૦૦૯-૧૧ વિજ્ઞાન ર૦૦૭-ર૦૦૮
એક મુલાકાત સુમનભાઇ પટેલ એમ.એમ.ભારતીર૩-૦૦૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
બાપુ અને બાળકો જે.પી.મીસ્‍ત્રી૭-૫૫૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩